Integrovaná politika

Integrovaná politika systémů SMJ + EMS + BOZP+PO

vrcholového vedení společnosti KOMASTAV DS s.r.o., Ústí nad Labem

Vrcholové vedení společnosti KOMASTAV DS s.r.o., Ústí nad Labem tímto vyhlašuje svojí Integrovanou politiku, kde jejím hlavním cílem je odborně řídit dopady činností společnosti v  oblasti inženýrského stavitelství tak, aby byli plně uspokojované jakostní požadavky kladené ze strany investorů v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, byla věnovaná maximální pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců společnosti při výkonu jejich prací v souladu s normou ČSN OHSAS 18001 a zároveň se přispívalo k ochraně a zlepšování životního prostředí v souladu s normou ČSN EN ISO 14001 a příslušnými platnými legislativními požadavky.

Integrovaný systém - managementu jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje vrcholové vedení společnosti za jeden z důležitých článků řízení společnosti. Proto se tímto zavazuje k neustálému zlepšování všech u společnosti zavedených systému managementu. Integrovaná politika vyjadřuje záměry vrcholového vedení společnosti v oblastech klíčových pro její ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj.

Vrcholové vedení společnosti se ve své Integrované politice zavazuje:

Jakost stavebních prací

Zaměření na zákazníka a ostatní zainteresované subjekty, komunikace

Legislativa

Zlepšování kvality životního prostředí

Monitoring

Zaměstnanci, odpovědnost a uvědomění

BOZP + PO

Vrcholové vedení se zavazuje pravidelně hodnotit a v případě potřeby aktualizovat tuto Integrovanou politiku.

Zaměstnanci společnosti, všech profesí, na všech pracovištích a na všech řídicích úrovních musí být nositeli vyhlášené Integrované politiky a musí ji dodržovat a realizovat při své každodenní práci.

Vyhlášená Integrovaná politika vrcholového vedení společnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, splnění přijatých závazků vyžaduje jejich aktivní spolupráci při ochraně životního prostředí a dodržování BOZP na jednotlivých pracovištích.

Vrcholové vedení společnosti bude trvale vytvářet a poskytovat účinnou pomoc při vytváření finančních, materiálních a personálních podmínek, zajištění potřebních školení a výcviku zaměstnanců, včetně motivace zaměstnanců k pochopení, uskutečňování a neustálému zlepšování v oblasti zavedených systému.

Tato Integrovaná politika byla vyhlášená a přijatá vrcholovým vedením společnosti KOMASTAV DS s.r.o. a nabývá platnosti a účinnosti dnem 05.01.2009

 

Vrcholové vedení společnosti:

Koník Jan                                                                                                                        Ing.Holý Miroslav

ředitel společnosti                                                                                                          výrobní ředitel společnosti

                                                                                                                                   představitel managementu společnosti